Pham Minh Hieu (Kang)

Giảng viên

 
Khoá học

PlayFit, BORN TO MOVE™, PTX Kids, PopKids

Kinh nghiệm
• Một năm kinh nghiệm huấn luyện GX tại trung tâm California Fitness and Yoga
• Huấn luyện viên từ năm 2015