Nguyen Tuan Hai (Hai)

Cố vấn bộ môn PTX Kids và PlayFit

 
Khoá học

PTX Kids, PlayFit, Parkour, Gymnastics

Kinh nghiệm
  • 11 năm kinh nghiệm giảng dạy Thể dục Trung học
  • 9 năm kinh nghiệm làm việc tại trung tâm California Fitness & Yoga
  • 3 năm kinh nghiệm huấn luyện PTX tại Việt Nam